Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този сайт е интернет страница, собственост на фирма Макс Пен Интернешънъл ЕООД. Сайтът има насоченост в продажбата на рекламни сувенири на едро и си запазва правото да променя цените и да коригира продуктите. Артикулите, които са изложени в сайта, са обект на продажби. Понякога даден продукт може да бъде изчерпан, преди да е обработена Вашата поръчка. При такава ситуация, наш сътрудник ще се свърже с Вас по имейл или телефон, за доуточнения.

2. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на max-pen.com, които уреждат правилата за използването на max-pen.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

3. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

3.1. Макс Пен Интернешънъл ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ж.к. Дружба 1, ул. кап. Димитър Списаревски 3, партер, ЕИК 200938162 и идентификационен номер по ДДСBG200938162. 3.2. Можете да се свържете с Макс Пен Интернешънъл ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон 02 974 47 08 или на и-мейл адрес [email protected]

4. ДЕФИНИЦИИ

4.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние. 4.2. Продавач – Макс Пен Интернешънъл ЕООД, наричано за краткост МП. 4.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса max-pen.com и неговите поддомейни 4.4. Платформата – Сайта max-pen.com 4.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от МП (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с МП и което е заявило създаването и използването на Акаунт. 4.6. Потребител – всяко физическо лице над 18 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

4.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална. 4.8. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът/Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача. 4.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между МП и Клиента, чрез който Клиентът заявява на МП, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата. 4.10. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор. 4.11. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката МП или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача. 4.12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата. 4.13. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на МП на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • данни относно Продавача.

4.14. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания. 4.15. Транзакция – действието от страна на МП по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път. 4.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път, която съответно се регистрира от самия него или от служител на МП от негово име. 5.2. МП ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление МП прави по електронен път (имейл). 5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи МП уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. 5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане. 5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител. 6.2. МП си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на МП по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на МП, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. МП не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност. 6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт. 6.4. МП може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време. 6.5. Всички цени, обявени на сайта, са в щатски долари (USD), не включват ДДС и доставка. Цените се изчисляват по курс продава на ОББ в деня на плащането. 6.6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. 6.7. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/ динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ПОРЪЧКА

7.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. 7.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката. 7.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на МП във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на МП да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който МП ще изпълни поръчката.

7.4. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на МП да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. 7.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
 • Продавачът е направил неуспешен опит да достави поръчания от Клиента Продукт.

7.6. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от МП в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от МП. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката, като междувременно уведоми Продавача за това на [email protected] или на посочения в Сайта телефон. 7.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 7 (седем) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство 7.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от МП, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от даден модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

8. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

8.1. Цените на Стоките, обявени на сайта, са в щатски долари (USD), не включват ДДС и доставка. Цените се изчисляват по курс продава на ОББ в деня на плащането. 8.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. 8.3. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. 8.4. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача. 8.5. МП издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата от МП. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му или изпращане й на имейла на Купувача. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: [email protected] 8.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. 8.7. Купувачът ще разполага със запис на издадените му от МП фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент. 8.8. В случай че в акаунтът на Клиента/Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

9. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

9.1. Плащане в брой в офиса на Макс Пен Интернешънъл ЕООД. 9.2. Плащане в брой при доставка (наложен платеж), плащате на куриера при предаване на пратката. 9.3. Плащане по банков път - плащането се извършва чрез нареждане на банков превод по сметка. При плащане по банков път, стоката се освобождава след получаване на плащането.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или
 • съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати, както и продукти с нарушен търговски вид.

11. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. Пратката се изпраща с ЕКОНТ и СПИДИ за сметка на получателя. Куриерската услуга се заплаща на спедитора и зависи от обема и тежестта на поръчката. Спедиторът може да ви издаде фактура за транспорта. 11.2. Ако желаете използването на друг куриер е нужно да го заявите лично, като преди това уточните с наш служител кой куриер ще бъде заявен и кога вашата поръчка ще бъде готова за взимане.

12. Проверка на пратката при доставка или получаване от склада на МП.

12.1. Проверката или прегледът на пратката за продукти, предлагани от МП, ви дава възможност да се уверите, че артикулите, които получавате съответстват на Вашата заявка. 12.2. В случай на разминаване, трябва да се свържете с наш сътрудник на посочените телефони или в писмен вид на имейла [email protected], в рамките на 24 часа от получаване на стоката от куриер, или да уведомите служителя на МП, който ви предава стоката при взимане от нашия склад.

13. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

13.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на МП, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение. 13.2. С предоставянето на свои данни на МП (включително и-мейл) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват МП или трети лица, партньори на МП, които са куриери/доставчици. 13.3. С предоставянето на свои лични данни на МП Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на МП и да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 12.1.

14. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

14.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения. 14.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време на имейл [email protected], или направи нужните промени в създадения от него Акаунт 14.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.